Youtube

EveryZing (.com)

22-7-7

Deze zoekmachine onderwerpt audio en video aan analyse doormiddel van transcripties. Er wordt niet alleen gezocht in de tags/headings maar juist in de audio en video zelf naar deze woorden. Op deze manier zou er wel kunnen worden gekeken naar wat er leeft onder de 'burgers'.

"Conclusie"

20-7-7

Als er bepaalde issues bekend zijn kan er op youtube naar resonantie gekeken worden.

Andere video websites als skoeps.nl en 123video.nl hebben precies hetzelfde probleem. Video is niet per definitie de hotspot voor wat er leeft bij burgers, het is eigenlijk altijd een stap te laat en te beperkt.

Youtube

16-7-7

Nederlandse video’s. Youtube.nl staan al deze films ook op youtube? Hoeven geen Nederlandse films te zijn, zijn alleen in Nederland geupload (hoe zeker is dit?) Hoe te demarkeren?

(In het onderzoek hieronder stat .com voor Amerika, .nl voor Nederlandse youtube)

Wouter Bos .com en .nl hebben dezelfde aantal outputs. Wat voegt het land dan toe?

Issues

Jan Peter Balkenende .nl 182

Jan Peter Balkenende.com 162

Politiek, Nederland.nl 100

Politiek, Nederland.com 82

Ruimtevaart.nl 11

Ruimtevaart.com 11

Een paar Issues uit www.overheid.nl

Nederlandse militairen in Afghanistan.nl 2

Nederlandse militairen in Afghanistan.com 3 (een Amerikaanse contributie)

Grotestedenbeleid.nl 2

Grotestedenbeleid.nl 0

AIVD.nl 9

AIVD.com 9

Campagne wie doet wat.nl 23

Campagne wie doet wat.com 23

Vogelgriep.nl 9

Vogelgriep.com 9

VROM.nl 132

VROM.com 132

Nederlandse youtube is specifieker, Nederlandse gericht (duh) maar het vinden van politieke issues kan alleen door gerichte termen in te typen in de zoekbalk.

Manieren om te kunnen zoeken:

Kanalen? Community?

Time, Category, and Language links

Categorie

Mensen en Blogs - (maar 1 pagina groot). Nieuws en politiek - Geen Nederlandse politiek, meer een soort vergaarbak.


Tags:
dataset1Add my vote for this tag create new tag
, view all tags
Topic revision: r4 - 31 Aug 2007, ErikBorra
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback