Doel:

 • Het vinden van de overlap tussen twee of meerdere Hyves netwerken.
 • Meten welke twee Hyves netwerken gemeenschappelijke vrienden hebben.
 • Hyves netwerken zijn o.a. de Hyve van een bepaald onderwerp, politicus of politieke partij.

Case-study 1

Onderzoeksvraag
Welke mensen zijn zowel lid van de SP Hyve als de Geert Wilders Hyve?

Methode
We willen bijvoorbeeld weten welke mensen zowel aangesloten zijn bij de SP Hyve én bij de Hyve van Geert Wilders. Deze partijen staan namelijk ver uit elkaar qua standpunten.

 • Als eerst is het van belang om ingelogd te zijn met een Hyves account.
 • Via de zoekmachine wordt er gezocht op ‘marijnissen’ en dan binnen ‘Hyves’. Het bovenste resultaat geeft de Hyve van de SP: http://sp-politiek.hyves.nl/.
 • Daarnaast wordt er op dezelfde manier naar ‘Geert Wilders’ gezocht. Het tweede resultaat geeft zijn Hyve: http://geertpvv.hyves.nl/ .
 • Binnen de hyves wordt het overzicht van de leden aangeklikt: http://sp-politiek.hyves.nl/ en http://geertpvv.hyves.nl/leden/ .
 • Op elke pagina binnen de leden worden de url’s van de leden gescraped. Deze url’s verwijzen namelijk naar de persoonlijke startpagina van ieder lid. Deze startpagina is dus een unieke pagina.
 • De url’s worden opgeslagen in een bestand. Zo is er een bestand waarin de url’s van de leden van Groenlinks worden weergegeven en een bestand met de url’s van de leden van Geert Wilders.
 • Ten slotte worden de url’s met elkaar vergeleken met de volgende tool: ToolCompareLists. Als een url in beide bestanden voorkomt, dan is de persoon lid van beide Hyves.

Wat zegt dit?
Deze gegevens kunnen gebruikt worden om een relatie tussen twee Hyves weer te geven. Stel dat er heel veel mensen zijn die zowel lid zijn bij de SP-hyve als de Geert Wilders-hyve dan zou het kunnen zijn dat er een toch een bepaalde overeenkomst is. Zo zou er bijvoorbeeld ook onderzocht kunnen worden of een milieuactivist connecties heeft met oliemaatschappijen. Dit kan zowel direct als indirect via vrienden kunnen zijn.

Case-study 2

Deze case-study is een variant op Case study 1.
Onderzoeksvraag
Wat is de overlap van Hyves-vrienden tussen de Hyves van politici?

Methode
 • In dit onderzoek wordt vergeleken wat de afstand tussen verschillende politici zijn doormiddel van het bekijken van gezamelijke vrienden. De Hyves van politici worden geschraped. Per Hyve worden de url's gescraped en in een spreadsheat gestopt.
 • De URL's van de politici worden vergeleken met deze tool: ToolCompareLists. Elke keer worden de URL's van 2 politici met elkaar vergeleken. Alle politici worden met elkaar vergeleken. Zo wordt zichtbaar welke politici de meeste overeenkomsten met elkaar hebben.
 • Er kan bijvoorbeeld uitkomen dat Femke Halsema en Jan Marijnissen dicht bij elkaar liggen of dat Geert Wilders en Rita Verdonk veel overeenkomstige leden hebben.

Case-study 3

Onderzoeksvraag
Van welke Hyves zijn de vrienden van Geert Wilders lid?
Het resultaat kan bestaan uit een top 10 lijst van gemeenschappelijke Hyves.

Methode
Van alle aangesloten leden van een Hyve worden per lid hun Hyves gescraped. Dit zijn de hyves waar zij lid van zijn. De Hyves worden opgeslagen in een spreadsheet. Ten slotte worden overeenkomstige Hyves bij elkaar opgeteld. Degenen die het meeste voorkomen staan bovenaan. Dit geeft een lijst met de belangrijkste gemeenschappelijke Hyves van de leden van b.v. de Geert Wilders Hyve

Belangrijk hierbij is wel dat er rekening gehouden wordt met de grootte van de hyves. Bijvoorbeeld, op het eerste gezicht lijken veel mensen die lid zijn van de Geert Wilders-hyve ook lid te zijn van de Lama's-hyve. Bij nader onderzoek blijkt echter dat de Lama-hyve meer dan 23 duizend leden heeft en dus erg groot is. Daarom moet er gekeken worden naar de verhouding van bepaalde hyves t.o.v. het totaal aantal hyvers. Deze verhouding kan dan naast de te onderzoeken hyve gelegd worden om te kijken of er een significant verschil is.

De resultaten worden vertaald en gepresenteerd in een Tag cloud.


Tags:
hyperlink1Add my vote for this tag politicians hyves1Add my vote for this tag scrape1Add my vote for this tag create new tag
, view all tags
Topic revision: r2 - 31 Aug 2007, ErikBorra
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback